|

SVN新增用户步骤

1. 配置增加用户名
   /home/svn/repository/nss/conf/passwd

2. 配置access.auth 访问项目权限
   /home/svn/repository/nss/conf/access.auth

3. 配置/home/svn/repository/nss/conf/users.auth 访问信息
   进入 apache2x
   /home/svn/apache2x/bin
用命令生成用户名字符串等信息
   ./htpasswd -cb user.auth user1  123456
生成后把里面的信息复制到/home/svn/repository/nss/conf/users.auth这个文件中

4. 重启apache

5.验证

固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 104